Güncel İçtihadlar

Tasarrufun İptali Davasının Bedele Dönüşmesi- Faiz-

Tasarrufun İptali Davalarında (İİK. mad. 277 vd.), Davanın Bedele Dönüşmesi Halinde, Hükmedilen Bedele (Tazminata) Ayrıca “Faiz”e de Hükmedilmemesi Gerektiği-

Taahhüdü İhlal (Ödeme Şartını Bozma)-

Taahhüdü İhlal (Ödeme Şartını Bozma) Suçundan Dolayı Mahkumiyet Kararı Verilebilmesi İçin Gerçekleşmesi Gereken Koşullar

Araç Hattına İlişkin Yapılan Tasarrufun İptali-

Borçlunun Aracını (Minibüsünü, Taksisini) Çalıştırdığı Hattın, Borçlu Tarafından Başka Bir Kişiye Devri Halinde, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi?

Araç (Plâka) ve Hattın Ekonomik Değeri- İcra Takibi- İhale-

“Araç” (Plâka) ile “Hat”tın Birbirinden Bağımsız Ekonomik Değeri Var mıdır? “Araç” (Plâka) ile “Hat”, Birbirinden Ayrı Takip ve İhale Konusu Olabilir mi?

Tasarrufun İptali- İptale Konu Tasarrufun (Cebri) İhale Olması-

Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?

Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Tebliği-

Taşınmaz Satışlarında, Satış İlanının, ‘Taşınmaz Maliki Borçlu’ Dışında, Diğer Borçlulara (Müşterek Borçlu/ Müteselsil Kefillere) de Tebliği (İİK. mad. 127) Gerekir mi?

Av. Talih UYAR'ın

Yargıtay’ın uygulama için çok önem taşıyan ve özelliği bulunan, önceki içtihatları ile çelişen (aksi doğrultuda olan) yeni içtihatlar;

 Yeni 6102 s. TTK.’nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir ‘sermaye şirketi’ olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK.’nun 145. maddesindeki düzenlemenin aksine-, ortağın ortaklık payının haczini ve paraya çevrilmesini isteme hakkının tanınmış olduğu- İcra müdürlüğü, alacaklı tarafından borçlunun üçüncü kişi limited şirketteki hissesinin haczi istendiğinde, borçlunun hisse haklarının, şirkete haciz yazısı tebliğ olunarak haczedilebileceği gibi icra memurunun mahalline (şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete tebliğ etmek ve pay defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit ederek çıplak pay haczini yapabileceği-

 İİK’nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de , hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin “yeni bir haciz” olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK’nun 128/II maddesi uyarınca satışa esas olmak üzere yeniden kıymet taktiri yapılması gerekeceği-

 Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı menkul hükmünde ise de, mahcuz para alacağı için satış söz konusu olmadığından, ‘paranın icra dosyasına -altı ay içinde- getirtilmesitalebi’nin, satış talebi gibi değerlendirilip buna göre inceleme yapılarak hüküm kurulması gerekeceği-

 Yasal süresi içinde istenen satış talebinin, bu süre içinde geri alınması halinde, yeniden satış isteyebilme süresinin,  geri alınan (yani satışın düşürüldüğü) tarihten itibaren 6ay/1 yıl olduğu- 

 Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması ve satış avansının yatırılması halinde, ayrıca İİK.’nun 129/son maddesi gereğince, ikinci ihalede alıcı çıkmaması nedeniyle satış talebinin düşmesinden itibaren 6 aylık satış isteme süresinin yeniden başlayacağı, alacaklının yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunduğu anlaşıldığından, taşınırlar üzerindeki haczin düşmediği, dolayısıyla ‘şikayetin kabulüne’ karar verilmesi gerektiği-

 Taşınmazın usulüne uygun olarak haczedildiğinin kabullü için icra müdürlüğünce "haciz kararı" verilmesi yeterli olup, haczin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması için ayrıca tapu siciline şerh verilmesinin zorunlu olmadığı, tapuya haciz hususunun işlenmesinin "haczin kurucu unsuru" olmayıp, "bildirici" nitelik taşıdığı; bu nedenle süresinde satış istenip istenmediği, dolayısıyla satış tarihinde geçerli bir haciz bulunup bulunmadığı hususunun"haczin tapuya şerh verildiği tarih"e göre değil "haciz kararının verildiği tarih"e göre saptanması gerekeceği-

 

 “TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ ŞİKÂYETİ”NE İLİŞKİN İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ KESİNLEŞMEDEN UYGULANAMAYACAĞI-

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ’NİN“KIDEM TAZMİNATI”, “İHBAR TAZMİNATI” VE “DİĞER SOSYAL HAKLAR”A DAYALI OLARAK AÇILAN ‘TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI’NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN ‘İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH’ DEĞİL ‘İŞE GİRİŞ TARİHİ’ OLDUĞUNA DAİR YENİ İÇTİHATLARININ   (GÖRÜŞÜNÜN) DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ’NİN (ve HUKUK GENEL KURULU’NUN)  “Şirket ortaklarının, şirkete karşı üçüncü kişi sayılacakları ve kendilerine şirketin borçlarından dolayı HACİZ İHBARNAMESİ (İİK. mad.89) gönderilebileceği” 

 

DAVANIN KABUL, SULH, FERAGATLA SONUÇLANMASI. VEKALET ÜCRETİ VE HARÇLAR

SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI. DAVADA YETKİ

HAKSIZ İCRA TAKİBİ MANEVİ TAZMİNAT

AZLEDİLEN AVUKATIN MÜVEKKİLİ İLE ARASINDA ÜCRET SÖZLEŞMESİ OLMAMASI.

GEÇERSİZ ÜCRET SÖZLEŞMESİ ∙ AVUKATLIK ÜCRETİ

MÜDDEABİH ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ İSTENEBİLİR.

FAİZ ALACAĞI.

VEFAT EDEN OĞUL ANA BABAYA TAZMİNAT.

İŞ KAZASI YETKİLİ MAHKEME. DAVACININ YERLEŞİM YERİ

YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI İKRAR ∙ TİCARETİ TERK SUÇU

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMANIN DİNLENMESİ SUÇU

akbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama